Escola de Noves Oportunitats

Programes de Formació Inicial

Els Programes de Formació Inicial (PFI) estan adreçats a joves d’entre 16 i 21 anys que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) i no participen en cap acció formativa.

L’objectiu del PFI és proporcionar als joves la possibilitat de tornar al sistema educatiu reglat (a través de Cicles Formatius de Grau Mitjà) i, de l’altra, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.

Els PFI s’adscriuen a diferents famílies professionals. L’oferta actual de PFI a l’Escola de Noves Oportunitats de la Fundació Marianao és de la família Administració i Gestió, el PFI que s’ofereix pel curs 2020-2021 és Auxiliar d’Activitats d’Oficina i en Serveis Administratius Generals.

Programes de Formació Inicial (PFI)

Descripció

Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars en l’àmbit de l’administració i gestió, així com l’enregistrament i la verificació de dades i documents.

Té una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Mòduls de formació professional ( 615 hores)

 • Tècniques Administratives Bàsiques
 • Arxiu i Comunicació
 • Ofimàtica
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores)

Mòduls de formació general ( 345 hores)

 • Estratègies i Eines de Comunicació
 • Entorn Social i Territorial
 • Estratègies i Eines Matemàtiques
 • Incorporació al Món Professional

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

 • Inclou la Qualificació professional completa ADG305_1: Operacions auxiliars de serveis administratius generals

Calendari

El PFI té una durada d’un curs acadèmic, de setembre a juny i s’estructura de la següent manera:

 • De setembre a maig es realitzen les classes (de dilluns a divendres de 9 a 15 hores)
 • De maig a juny es realitza la Formació Pràctica en Empreses (de dilluns a dijous al matí) i els divendres s’assisteix a classe.
Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Preinscripció i matrícula

Per cursar un programa de formació i inserció (PFI) a la Fundació Marianao cal fer la preinscripció el mes de juny de l’any escolar. L’alumnat seleccionat haurà de formalitzar la matrícula el mes de setembre.

Estudiar un Programa de Formació Inicial (PFI) a la Fundació Marianao és gratuït.

Continuïtat

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat ADGG0408 Operacions auxiliars de serveis administratius generals, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Vols més informació?  Dona ara