El programa és una ajuda directa a les empreses per aconseguir aquest objectiu i, dinamitzar, alhora, l’activitat empresarial i el creixement econòmic. 

Què ofereix?

S’ofereix una ajuda directa a totes les empreses que contractin joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i, d’aquesta manera, contribueixin a reduir la desocupació.

  • Ajuts d’un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de 6 mesos. Ajut màxim: 9.600 €
  • Ajuts de 6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de 6 mesos. Ajut: 4.200 €

En el cas de treballadors amb dificultats especials per a la inserció laboral o discapacitat severa, es podran demanar ajuts per a contractes a temps parcial (mínim, 50% de la jornada completa). En aquests casos, l’import dels ajuts serà del 50% del que correspondria segons el tipus de contracte.

Qui els pot demanar? 

Empreses, incloent-hi els empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sens ànim de lucre domiciliats al territori espanyol.

Es poden demanar ajuts per un màxim de 10 joves per entitat o empresa (és a dir, per NIF). 

Qui són els destinataris finals?

Es poden beneficiar d’aquest programa tots els joves que compleixin els requisits següents:

  • Estar inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil o, si no és possible, haver-se inscrit com a demandant d’ocupació en un servei públic d’ocupació o haver fet la renovació de la demanda (en ambdós casos, a partir del 25 de desembre de 2016). Accés al portal web
  • Tenir entre 16 i 29 anys (inclusivament) en el moment de formalitzar el contracte.
  • No haver treballat el dia natural anterior al dia d’inici del contracte subvencionat. 

Consulta les bases del programa i tota la informació a www.lacaixafeinajove.org