El programa de beques de la Fundació Marianao

La Fundació Marianao compta amb un programa de beques per ajudar les famílies que tenen dificultats per assumir el pagament del Casal d’Estiu i les Colònies d’Estiu. Les beques cobreixen el cost total de l’activitat d’estiu, sense servei de menjador. Consulta a continuació els requisits que s’han de complir per poder accedir a una beca i, si creus que els compleixes, registra’t al formulari per sol·licitar-la. El termini per fer la sol·licitud de beca és de dilluns 8 d’abril a dilluns 15 d’abril de 2024.

Si vols ampliar la informació sobre el Casal d’Estiu i les Colònies d’Estiu fes clic aquí.


Com funciona el procediment

El procediment a seguir serà el següent: 

  1. El 8 d’abril i fins al 15 d’abril s’obrirà el període per sol·licitar una beca. Si alguna família té dificultats per completar-lo es pot posar en contacte amb la Fundació Marianao trucant al telèfon 93 630 30 62 i l’ajudarem.
  2. Es citarà a les famílies que hagin fet la sol·licitud (recordem que només hi tenen accés les famílies sòcies de l’AFA Vicente Ferrer i/o de la Fundació Marianao) per recollir la informació i documentació acreditativa dels requisits.
  3. Posteriorment es comunicarà si la beca ha estat concedida o no a través d’un correu electrònic.
  4. Les famílies amb beca concedida hauran de fer l’inscripció a l’activitat entre el 29 d’abril i el 8 de maig, telemàticament.
  5. Les famílies que no accedeixin a la beca es podran inscriure per la via ordinària entre el 13 i el 17 de maig.

Per poder valorar la beca és indispensable fer la petició en el termini establert. Si la beca es demana fora de període o no es presenta la documentació acreditativa, serà denegada.

En el cas que la demanda superi la quantitat de beques existents es prioritzaran les famílies amb ingressos més baixos. 


Requisits per accedir al programa de beques de la Fundació Marianao

Només poden accedir al programa de beques les famílies sòcies de la Fundació Marianao o de l’AFA Vicente Ferrer.


Taula d’ingressos anuals bruts per unitat familiar

Tipus d’unitat familiarLímit d’ingressos anuals bruts
Un adult amb un fill/a18.178,88 €
Un adult amb dos fills/es21.049,23 €
Un adult amb tres fills/es23.919,58 €
Un adult amb quatre fills/es26.789,92 €
Un adult amb cinc fills/es29.660,27 €
Una parella d’adults amb un fill/a17.222,09 €
Una parella d’adults amb dos fills/es20.092,44 €
Una parella d’adults amb tres fills/es22.962,79 €
Una parella d’adults amb quatre fills/es25.833,14 €
Una parella d’adults amb cinc fills/es28.703,49 €

Documentació a presentar per accedir a la beca
Segons font d’ingressosDocumentació
Treballador per compte aliena3 últimes nòmines mensuals
Treballador per compte propi (autònom)Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte i/o Declaració de renda anual
Prestació per atur o altres prestacions públiquesCertificat de prestació d’atur o altres prestacions públiques i/o Declaració de renda anual
No disposa d’ingressos justificablesDeclaració de renda anual Informe de Vida Laboral Inscripció com a demandant d’ocupació
Manutenció de menors (aplicable únicament en cas de separació o divorci)Resolució judicial on s’indiqui l’import mensual de la manutenció.


Documentació a presentar en el moment de l’entrevista per accedir a la beca:

  • Documents d’identitat de tots els membres de la unitat de convivència: DNI, NIE, Passaport. En cas que els infants no disposin del document d’identitat es podrà acreditar amb el llibre de família o full de registre individual.