Des de la Fundació Marianao hem volgut explicar a les empreses del territorio les ajudes a la contractació de talent jove i oferir el nostre suport per a la tramitació. Es tracta de les ajudes del programa Caixa Feina Jove, cofinançat entre l’entitat i el Fons Social Europeu. El programa facilita un ajut directe a empreses, inclosos empresaris autònoms, associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de joves desocupats d’entre 16 i 29 anys.

El Programa la Caixa Feina Jove té com a objectiu incentivar la contractació estable i de qualitat, per contribuir a la reducció de la desocupació entre els joves, dinamitzant alhora l’activitat empresarial i el creixement econòmic. En la primera convocatòria, el 65,6 % dels contractes finançats a Catalunya han estat indefinits i el 34,4 % temporals. 

Per a més informació sobre les ajudes , poseu-vos en contacte amb nosaltres a empreses@marianao.net.

DESCRIPCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

Els elevats nivells d’atur juvenil observats, tant en l’àmbit europeu com en l’espanyol, en els darrers anys, mostren la gravetat de la situació socioeconòmica a la qual s’enfronta el col·lectiu de persones joves europees i la importància que tant les administracions públiques com la societat en el seu conjunt prenguin les mesures oportunes per afrontar amb èxit aquest repte.

El Consell Europeu, en les seves Conclusions sobre el marc financer plurianual de 8 de febrer de 2013, va decidir crear la Iniciativa d’Ocupació Juvenil per al període 2014- 2020, amb l’objectiu de donar suport a les mesures proposades per la Comissió Europea el 5 de desembre de 2012. Aquesta Iniciativa es creava amb la finalitat de finançar les mesures d’ocupació juvenil d’aquelles regions europees amb taxes d’atur juvenil superiors al 25%.

L’Estat Espanyol, seguint les recomanacions europees, va establir el Pla Nacional de Garantia Juvenil, que recull un catàleg comú d’actuacions que estan sent desenvolupades pels agents que intervenen en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ).

En el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ), la Fundació Bancària “la Caixa” ha estat designada Organisme Intermedi del POEJ per al període 2014-2020.

El 20 de juny de 2017, el consell Europeu va confirmar l’increment de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil en 1.200 milions d’euros per al període 2017-2020. D’aquesta quantitat addicional en corresponen a Espanya 418.164.435 euros per aquest període, import que ha estat completat amb una assignació equivalent del Fons social Europeu. La quantitat addicional resultant (836.328.870 euros) s’ha incorporat a l’eix 5 del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil en la modificació aprovada per decisió de la Comissió Europea de 18 de desembre de 2017.

Per aquest motiu la Fundació Bancària “la Caixa”, en el marc de l’Objectiu Temàtic 8: Promoure la sostenibilitat i la qualitat en l’ocupació i afavorir la mobilitat laboral, llança la segona convocatòria “la Caixa” Feina Jove per tal de continuar incentivant la generació d’ocupació jove, estable i de qualitat i contribuir a la reducció de la desocupació juvenil a Espanya.

Al igual que en la primera convocatòria, aquesta nova convocatòria pretén ser una ajuda directa a les empreses i a les entitats per aconseguir aquest objectiu dinamitzant l’activitat empresarial i, en última instància, el creixement econòmic.

Comptant amb un finançament total per executar actuacions de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil de 9.008.445 euros dels quals 8.278.035 euros procedeixen del Fons Social Europeu i 730.410 euros de Fundació Bancària “la Caixa”, s’ha creat una línia d’ajuts a la contractació de persones joves (majors de 16 i menors de 30 anys) inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, amb el propòsit de beneficiar al major nombre possible de persones joves aturades.

PERÍODE SOL·LICITUD D’AJUTS

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes establertes en la present convocatòria, s’inicia el dia 19 de novembre de 2018 i finalitza el 15 de març de 2022 a les 19 h amb les següents condicionalitats:

  • per la contractació de durada determinada (temporal), la subvencionalitat màxima és de SIS (6) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos.
  • per la contractació indefinida, la subvencionalitat màxima és de DOTZE (12) mesos, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins assolir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos.

L’import màxim de les ajudes per cada tipus de contracte descrit en el paràgraf anterior està definit en l’article 11 de les bases reguladores.

FINANÇAMENT

9.008.445 euros per a ajudes de quantia fixa segons la durada de la contractació laboral fins a un màxim de 9.600 euros.

Període de subvencionalitat de la despesa: del 19 de novembre de 2019 al 30 de setembre de 2023, ambdós inclosos.

COM SOL·LICITAR ELS AJUTS

Per mitjà del web de la convocatòria “la Caixa” Feina Jove podràs accedir a l’àrea privada per iniciar i gestionar les sol·licituds. 

DESCRIPCIÓ DE LES AJUDES

Ajudes dirigides a les empreses, inclosos els/les empresaris/es autònoms/es, les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre, per a la contractació de persones joves, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil (SNGJ). Concretament:

  • Ajudes de SIS (6) mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos. Ajuda màxima: 4.200 € (6m).
  • Ajudes d’un màxim de DOTZE (12) mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de SIS (6) mesos i ampliable a dos períodes successius de TRES (3) mesos cadascun fins a assolir la durada total màxima de DOTZE (12) mesos. Ajuda màxima: 9.600 € (12m).